Brøkpension

Brøkpension høre under Bekendgørelse af lov om social pension derfor vil alle nedenstående paragraffer komme fra denne lov

Nye regler træder i kræft 1. juli 2018 for dem som bliver folkepensionist den 1. juli 2025 eller senere. Du kan følge med i reglerne som løbende bliver opdateret her

Om du kan få folkepension eller førtidspension er afhængig af kravene vedr. indfødsret og bopælstid her i landet

Vedr. indfødsret skal du opfylde følgende kriterier jf. §2:
Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret
Dette gælder dog ikke:
1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen
2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven

Vedr. bopælstiden skal du opfylde følgende kriterier jf. §3:
Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl her i riget eller hyre på dansk skib
Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl her i riget i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen
Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen og om antallet af optjente bopælsår i Danmark

Udenlandske statsborgere kan også optjene ret til dansk folkepension, men der er forskellige regler alt efter hvilket land, man kommer fraOptjeningsprincippet for folkepensionister baseres på den faktiske bopælstid her i landet mellem det 15. og folkepensionsalderen. Er der flere bopælsperioder sammenlægges de

En person skal have boet her i landet i 40 år af de 50 mulige år for at få ret til fuld pension. Det svarer til at bopæl i 40/50 eller 4/5 af den teoretisk mulige bopælstid, er tilstrækkelig for at opnå ret til fuld folkepension

Ved anvendelsen af optjeningsprincippet sidestilles med bopæl i Danmark:

  • ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed
  • ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse (f.eks. Danida)
  • ophold i udlandet som ansat i dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse
  • forhyring med dansk skib

Dog ikke hvis der er optjent social pensions rettigheder i udlandet

Ægtefællen til den, der har ophold i udlandet, optjener som hovedregel også bopælstid (bortset fra forhyring på dansk skib). Her må vi henvise til EU reglerne.

Danske statsborgere, der bor og arbejder i et andet EU/EØS-land, kan ikke samtidig være undergivet dansk lovgivning og optjener derfor ikke samtidig ret til dansk pension under ophold i det pågældende land

Opholdstider i udlandet medregnes således ikke til dansk pension, hvis man under udlandsopholdet optjener ret til udenlandsk pension

Eksempel 1

– brøkpension for en folkepensionist

Folkepensionist, 65 år. Har efter det fyldte 15. år boet i Danmark i to perioder: 30 år, 7 måneder og 15 dage + 6 år, 4 måneder og 26 dage

Den samlede bopælstid udgør 36 år, 11 måneder og 41 dage = 37 år og 11 dage. Den samlede bopælstid nedsættes til nærmeste hele antal år, dvs. til 37 år

Pensionen fastsættes efter forholdet mellem bopælstid og fuld pension: 37/40

Folkepensionisten i eksempel 1 vil således ikke få udbetalt det fulde grundbeløb eller hele det beregnede pensionstillæg

Først foretages en normal udregning af grundbeløb og pensionstillæg for at se om beløbene skal reguleres p.g.a. anden indtægt

Efter at den normale udregning er foretaget, nedsættes pensionsbeløbene til 37/40 af det beregnede

Også Ældrechecken vil blive nedsat i forhold til antallet af bopælsår. I eksempel 1 skal der udbetales 37/40 af den beregnede Ældrecheck

Derimod vil en brøkpensionist ikke få nedsat helbredstillæg, varmetillæg eller boligydelse

En brøkpensionist kan efter en konkret individuel vurdering af behovet søge om supplement til den løbende forsørgelse eller til enkeltudgifter efter bestemmelsen om personligt tillæg ( Læs nærmere under “Særlige” personlige tillæg)

Pension til førtidspensionister
Optjeningsprincippet for førtidspension er udformet således, at der er ret til fuld pension for personer under 65 år, hvis den faktiske bopælstid ved tilkendelse af pension udgør mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvor der ydes pension (teoretisk mulig bopælstid)

For “nye” førtidspensionister, der modtager brøkpension, kan der ydes supplerende hjælp efter aktivloven. Den samlede hjælp, dvs. brøkpension og hjælp efter aktivloven kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis pensionisten havde været berettiget til fuld pension

Minimumbeløbet skal svare til den kontanthjælp, borgeren måtte være berettiget til og maksimum, hvad der svarer til fuld førtidspension
Vær opmærksom på, at foranstående kun gælder for førtidspensionister med brøkpension, hvis de har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003

Beregning af bopælstid ved førtidspension:

Forholdet mellem “faktisk bopælstid” og 4/5 af den “teoretiske bopælstid”.

Eksempel 2

– brøkpension for en førtidspensionist

En person, netop fyldt 40 år, bliver førtidspensionist. Har boet i Danmark i 5 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af pension.

Faktisk bopælstid er 5 år (60 måneder).

Teoretisk mulig bopælstid er tiden fra det fyldte 15. år til det 40. år (40 – 15) = 25 år (300 måneder).

Brøken for beregning af førtidspension er herefter:

60 måneder
4/5 af 300 måneder
=   60 x 5
300 x 4
=   300
1200
= 1/4

Det betyder, at borgeren har optjent ret til 1/4 af fuld pension, svarende til 10 bopæls år ud af 40 = 10/40

Førtidspensionisten i eksempel 2 vil få udbetalt 1/4 af den fulde førtidspension

Er det en brøkpensionist på ‘gammel førtidspension’ med mulighed for helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse vil disse ydelser ikke blive nedsat som følge af brøken

En brøkpensionist på ‘gammel førtidspension’ kan, ligesom en brøkpensionist på folkepension, søge et særligt personligt tillæg som supplement efter en individuel konkret vurdering af behovet

Ved overgang fra førtidspension til folkepension udbetales folkepensionen med samme brøk, dvs. samme antal fyrretyvendedele. Man optjener ikke bopæls år, når man er tilkendt førtidspension

Brøkpension og Brøkførtidspension:

Det gælder både for danskere og for udlændinge
SKRÆDDESYET FOR AT RAMME ISÆR UDLÆNDINGE
dog ikke flygtninge …. endnu !

Ret til pension optjenes på baggrund af det antal år, man har haft fast bopæl i Danmark, dog min. 3 års bopælstid. FOR AT HINDRE ISÆR ØST EUROPÆISKE SÆSON ARBEJDERE OG STUDERENDE AT HAVE RET TIL AT OPTJENE PENSION

Der er særlige regler for grænsegængere, der arbejder i f.eks Sverige og borgere fra Thailand skal have boet mindst 10 år i Danmark for at opnå ret til dansk pension. FOR AT HINDRE DANSKERE AT GIFTE SIG MED UDLÆNDINGE ISÆR DEM FRA THAILAND OG BOR KUN 3 ÅR I SVERIGE FØR DE FLYTTE TIL DANMARK

Optjeningsprincippet for folkepensionister OG FØRTIDSPENSIONISTER baseres på den faktiske bopælstid her i landet mellem det 15. og det 65. år. Flere bopælsperioder sammenlægges. FØRST EFTER DU ER FYLDT 15 ÅR KAN DU BEGYNDE – STARTE – IGANGSÆTTER – AT KOM I GANG MED AT VÆRE LIGE STILLET — DET VARER 40 ÅR ENDNU FØR DU HAR LIGE RET TIL OPTJENTE PENSION! PAS PÅ IKKE AT VÆRE ALVORLIG SYG I “UTIDE”

En person skal have boet her i landet i 40 år af de 50 mulige år for at få ret til fuld pension. Det svarer til at bopæl i 40/50 eller 4/5 af den teoretisk mulige bopælstid, er tilstrækkelig for at opnå ret til fuld folkepension. DOG SKAL DU VÆRE I LANDET DE SIDSTE 10 ÅR FØR PENSION BEVILGES. Dette burde behørig oplyses !!

Danske statsborgere, der bor og arbejder i et andet EU/EØS-land, kan ikke samtidig være undergivet dansk lovgivning og optjener derfor ikke samtidig ret til dansk pension under ophold i det pågældende land. DU MISTE RETTIGHEDER MED AT ACCEPTERE JOB I UDLANDET. HUSK AT SIKRE DIG !

Opholdstider i udlandet medregnes således ikke til dansk pension, hvis man under udlandsopholdet optjener ret til udenlandsk pension

Personer, der er anerkendt som flygtninge, har få medregnet bopælstid i oprindelseslandet og et andet tidligere bopælsland, hvor de har været anset for flygtninge. MEN DE HAR FORSØGT AT ÆNDRE DET OG BLEV FORHINDRET AF MENNESKERETTIGHEDER

Også Ældrechecken vil blive nedsat i forhold til antallet af bopælsår

Derimod vil en brøkpensionist ikke få nedsat helbredstillæg, varmetillæg eller boligydelse

En brøkpensionist kan efter en konkret individuel vurdering af behovet søge om supplement til den løbende forsørgelse eller til enkeltudgifter efter bestemmelsen om personligt tillæg
—————————
Udenlandske statsborgere kan også optjene ret til dansk folkepension, men der er forskellige regler alt efter hvilket land, man kommer fra
—————————
Ved anvendelsen af optjeningsprincippet sidestilles med bopæl i Danmark:

ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed

ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse (f.eks. Danida)

ophold i udlandet som ansat i dansk firmas filial eller datterselskab

ophold i udlandet med henblik på uddannelse

forhyring med dansk skib

Ægtefællen til den, der har ophold i udlandet, optjener som hovedregel også bopælstid (bortset fra forhyring på dansk skib)

Der er ingen europæisk eller nordisk koordinering af afgørelsen førtidspensionering

Hvert land, hvor en personen har arbejdet under deres professionelt aktive år, hvilket gør en separat
vurdering fra deres regler

Med I betragtning af, at landene har meget forskellige regler på dette område, der fører dette er ofte, at en person gives
førtids pension fra hvilket som helst land, men få afvist i andre lande. Konsekvensen kan blevet en meget reduceret
indkomst