Brøkpension før 2025

For dig som når folkepensionsalderen inden 1. juli 2025:

Indfødsret skal du opfylde følgende kriterier jf. §2:
Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret
Dette gælder dog ikke:
1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen
2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven

Bopælstiden skal du opfylde følgende kriterier jf. §3:
Retten til pension er betinget af, at modtageren har fast bopæl her i riget eller hyre på dansk skib
Dette gælder dog ikke personer med dansk indfødsret, som har nået folkepensionsalderen, og som har haft fast bopæl her i riget i mindst 30 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen
Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen og om antallet af optjente bopælsår i Danmark

Ved anvendelsen af optjeningsprincippet sidestilles med bopæl i Danmark:

  • ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed
  • ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse (f.eks. Danida)
  • ophold i udlandet som ansat i dansk firmas filial eller datterselskab
  • ophold i udlandet med henblik på uddannelse
  • forhyring med dansk skib

Dog ikke hvis der er optjent social pensions rettigheder i udlandet

Ægtefællen til den, der har ophold i udlandet, optjener som hovedregel også bopælstid (bortset fra forhyring på dansk skib). Her må vi henvise til EU reglerne

Danske statsborgere, der bor og arbejder i et andet EU/EØS-land, kan ikke samtidig være undergivet dansk lovgivning og optjener derfor ikke samtidig ret til dansk pension under ophold i det pågældende land

Opholdstider i udlandet medregnes således ikke til dansk pension, hvis man under udlandsopholdet optjener ret til udenlandsk pension

Udenlandske statsborgere kan også optjene ret til dansk folkepension, men der er forskellige regler alt efter hvilket land, man kommer fraOptjeningsprincippet for folkepensionister baseres på den faktiske bopælstid her i landet mellem det 15. og folkepensionsalderen. Er der flere bopælsperioder sammenlægges de

En person skal have boet her i landet i 40 år af de 50 mulige år for at få ret til fuld pension. Det svarer til at bopæl i 40/50 eller 4/5 af den teoretisk mulige bopælstid, er tilstrækkelig for at opnå ret til fuld folkepension

Eksempel nr. 1 – Brøkpension for en folkepensionist

Folkepensionist, 65 år. Har efter det fyldte 15. år boet i Danmark i to perioder: 30 år, 7 måneder og 15 dage + 6 år, 4 måneder og 26 dage det giver en sammenlagt bopælstid i Danmark på  37 år, 11 dage. Den samlede bopælstid nedsættes til nærmeste hele antal år, dvs. til 37 år

Pensionen fastsættes efter forholdet mellem bopælstid og fuld pension: 37/40 og dermed vil der ikke kunne udbetales fuld pension og pensionen nedsættes til 37/40 af den beregnede pension. Man laver en beregning af grundbeløb og pensionisttillæg samt fratrække evt. indtægter og derefter udregner de 37/40

Også Ældrechecken vil blive nedsat i forhold til antallet af bopælsår. I eksempel 1 skal der udbetales 37/40 af den beregnede Ældrecheck

Derimod vil en brøkpensionist ikke få nedsat helbredstillæg, varmetillæg eller boligydelse

En brøkpensionist kan efter en konkret individuel vurdering af behovet søge om supplement til den løbende forsørgelse eller til enkeltudgifter efter bestemmelsen om personligt tillæg ( Læs nærmere under “Særlige” personlige tillæg)

Pension til førtidspensionister, hvis folkepensionsalder er før 1. juli 2025
Optjeningsprincippet for førtidspension er udformet således, at der er ret til fuld pension for personer under 65 år, hvis den faktiske bopælstid ved tilkendelse af pension udgør mindst 4/5 af perioden fra det fyldte 15. år og til det tidspunkt, hvor der ydes pension (teoretisk mulig bopælstid)

For “nye” førtidspensionister, der modtager brøkpension, kan der ydes supplerende hjælp efter aktivloven. Den samlede hjælp, dvs. brøkpension og hjælp efter aktivloven kan højst udgøre det beløb, der ville kunne udbetales, hvis pensionisten havde været berettiget til fuld pension

Minimumbeløbet skal svare til den kontanthjælp, borgeren måtte være berettiget til og maksimum, hvad der svarer til fuld førtidspension

Vær opmærksom på, at foranstående kun gælder for førtidspensionister med brøkpension, hvis de har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003

Eksempel nr. 2 brøkpension for førtidspensionister

En person, netop fyldt 40 år, bliver førtidspensionist. Har boet i Danmark i 5 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af pension.

Faktisk bopælstid er 5 år (60 måneder).

Teoretisk mulig bopælstid er tiden fra det fyldte 15. år til det 40. år (40 – 15) = 25 år (300 måneder).

Brøken for beregning af førtidspension er herefter:
60 måneder x 5 år = 300 måneder
4/5 af deb teoretiske bopælstid er 1200 måneder
300 / 1200 = 1/4 bopælstid
Det giver derfor borgeren ret til 1/4 brøkpension ud af en fuld pension

Er det en brøkpensionist på ‘gammel førtidspension før 1. januar 2003’ med mulighed for helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse vil disse ydelser ikke blive nedsat som følge af brøken, men skal søges

Ved overgang fra førtidspension til folkepension udbetales folkepensionen med samme brøk, dvs. samme antal fyrretyvendedele. Man optjener ikke bopæls år, når man er tilkendt førtidspension