Din ret til afgørelse og klage

Når du har ansøgt om noget som der ifølge loven skal afgives en afgørelse over, så kan i visse tilfælge myndigheden give dig en mundtlig afgørelse

En mundtlig afgørelse bør du altid forlange skriftligt begrundet, så du har mulighed for at se hvilke love og paragraffer afgørelsen er truffet ud fra. På den måde kan du se om myndigheden har afgjort sagen ud fra de rigtige love, paragraffer og dokumenter. Dine rettigheder er jf. Forvaltningsloven § 23

Ved at få en skriftlig afgørelse så får du også mulighed for at klage over afgørelsen, da en afgørelse altid skal være behæftet med en klage vejledning. Dine rettigheder til at klage jf. Forvaltningsloven § 25

For at få en skriftlig begrundelse, så skal du fremsætte en begæring overfor myndigheden inden 14 dage fra du har modtaget underretningen

Uddrag af Forvaltningsloven §23 som du kan henvise til
§ 23 Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret

Uddrag af Forvaltningsloven § 25 som du kan henvise til:
§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Link til Forvaltningsloven