Enkeltudgifter

En kommune kan yde hjælp til enkeltudgifter som er rimeligt begrundet

Her skal der være flg. 3 krav være opfyldt:

  • Ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold. Der skal være sket en social begivenhed
  • Afholdelse af udgiften vil i afgørende grad vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Kommunen må i den forbindelse vurdere, om personer med lavere indkomster normalt vil kunne afholde en sådan udgift.
  • Udgiften er opstået som følge af et uforudsigeligt behov. Hermed menes, at ansøgeren ikke har kunnet tage hensyn til den opståede udgift i sine løbende dispositioner. Det kan både være uforudsete udgifter og likviditetsmæssige problemer, der bevirker, at der kan være behov for hjælp til enkeltudgifter. Der er også muligt at yde hjælp til forudsigelige udgifter, hvis ansøgeren ikke har haft økonomisk mulighed for at spare op til udgiften.

For at kunne få hjælp til forudsete udgifter, så skal det være helt af afgørende betydning for ansøgerens/familiens livsførelse

Der vil ske en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, da enkeltydelsen ikke er formålsbestemt og heller ikke hvad der lægges til baggrund for “rimelig begrundet”

Hjælpen skal ansøges hos kommunen før udgiften afholdes. Kommunen vil træffe afgørelse jf. aktivlovens § 81

Læs mere på STAR
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Vejledning om lov om aktiv socialpolitik