Jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb:

Under jobafklaringsforløb kan man få ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold

Ydelsen svarer til den ydelse, som gives til personer, der deltager i ressourceforløb

Egne indtægter medfører fradrag i ydelse. Lønindtægter fradrages efter en særlig fradragsordning. Det betyder, at ressourceforløbsydelsen fx ved lønindtægter nedsættes med 30 pct. af lønnen inklusiv pension op til en løn på 13.446 (2014) kr. før skat, og derefter med 55 pct. af lønnen

Fradragsreglen gælder alene for indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Dette gælder dog ikke for personer, der er i et ansættelsesforhold med løn, når jobafklaringsforløbet påbegyndes. I denne situation sker der fradrag i ressourceforløbsydelsen for den fulde løn og – for personer ansat i fleksjob – for løn og fleksløntilskud

Andre indtægter medfører som hovedregel fradrag efter de regler, der gælder på kontanthjælpsområdet, det vil sige krone for krone. Nogle indtægter medfører dog ikke fradrag fx erstatning for tab af erhvervsevne, som udbetales efter lov om arbejdsskadesikring. De indtægter, der ikke medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen, svarer er de samme indtægter, der ikke medfører fradrag i kontanthjælp

Hvor kan du klage som borger?

Det er kommunen, der træffer afgørelse om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Du kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse