Vedtægter

 Vedtægter for Behandl Os Ordentligt (BOO)

§ 1 Navn
Græsrodsbevægelsen hedder Behandl Os Ordentligt (BOO)

§ 2 Hjemsted
Til enhver tid den siddende talsmands adresse

§ 3 Formål
Behandl Os Ordentligt (BOO) skal igennem sit arbejde med dens idegrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig, almennyttigt -, socialt -, humanitært -, og oplysende karakter. På samme grundlag skal Behandl Os Ordentligt medvirke til udbredelse og forankring tiltag der kan støtte og hjælpe borgere på overførselsindkomst og deres børn/familie. Det sikres gennem § 3, § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, § 3 stk. 3 og § 3, stk. 4

§ 3, stk. 1 Arbejde for udbredelse og forankring af nedsat arbejdstid, med den dermed følgende deling af arbejdet, da arbejdsløsheden er et af de største fakta til folk havner i fattigdom og ensomhed uden for samfundet

§ 3, stk. 2 Arbejde for at afholde almennyttige – og sociale aktiviteter og yde humanitær hjælp

§3, stk. 3 Arbejde for at lave opsøgende arbejde, oprette netværk og bosteder/overnatninger for borgere på overførselsindkomst og hjemløse som er med til at forbedre borgernes livs – og levevilkår
§ 3, stk. 4 Arbejde for at yde oplysende arbejde og afholde kurser som er med til at forbedre borgernes livs – og levevilkår og klæde de frivillige bedre på

§ 4 Medlemmer
Alle kan blive medlem af Behandl Os Ordentligt (BOO)

§ 4, stk. 1 Alle kan indmelde sig som passivt og kan deltage som frivillige i foreningens aktiviteter

§ 4, stk. 2 Alle kan indmelde sig som aktivt medlem som kræver man deltager som frivillig i foreningens aktiviteter og i møder mv. Et aktivt medlem har pligt til at overholde den til enhver tid gældende forretningsorden

§ 4, stk. 3 Såfremt et aktivt medlem ikke deltager i aktivt i møder eller aktiviteter vil medlemmet overgå til at være passivt medlem og vil få en mail herom
Tilmeldingen kan ske på www.behandlosordentligt.dk, pr. brev og mail

§ 5 Kontingent
Kontingentet er fastsat til 0,- kr.

§ 6 Styregruppe (bestyrelse)
Styregruppen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 3-7 medlemmer som udpeger en talsmand. Hovedformålet for styregruppen er at arbejde for Behandl Os Ordentligt´s formål bliver realiseret. Talsmanden og styregruppen tegner foreningen udadtil

§ 6, stk. 1. Styregruppen kan selv eller i samarbejde med medlemmer nedsætte udvalg
og grupper

§ 6, stk. 2. Styregruppen er den som udfærdiger forretningsorden for aktive medlemmer,
styregruppen, udvalg og grupper

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december følger hermed
kalenderåret og godkendes af styregruppen

§ 8 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Passive medlemmer har kun taleret på den ordinære generalforsamling
Aktive medlemmer har tale- og stemmeret, dog skal et aktivt medlem have været aktivt medlem i mindst 12 måneder inden generalforsamlingens afholdelse. Aktive medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde. Den ordinære generalforsamling kan afholdes ved personligt fremmøde eller online.
Den ordinære generalforsamling afholdes efter behov. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på www.behandlosordentligt.dk.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal

§ 8 b Dagsorden

Valg af dirigent
2. Talsmandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer
5. Afstemning af nye medlemmer til styregruppen
6. Indkomne forslag
7. Evt.

§ 9 Gæld
Der kan ikke stiftes gæld i Behandl Os Ordentligt (BOO)

§ 10 Vedtægtsændring
Aktive medlemmer kan fremsætte ønske om vedtægtsændringer som indsendes til styregruppen.
Der kan fremsættes ønske om vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling,
hvis der er 2/3 af styregruppens medlemmer som ønsker vedtægtsændringer. På den ordinære
generalforsamling skal der være 3/4 for vedtægtsændringerne før de kan vedtages.
Talsmanden underskriver godkendte vedtægter.

§ 11 Ekskludering af medlem
Alle kan ekskluderes og den kan finde sted, hvis foreningens vedtægter, formål og
forretningsordenen overtrædes. Eksklusion foretages af talsmanden og styregruppen

§ 12 Opløsning
Behandl Os Ordentligt (BOO) kan opløses hvis styregruppen og talsmanden bliver enige med 2/3
stemmer om dette og hvis der er midler, gives det til humanitære formål

Vedtægter godkendt den 27-06-2020