Ankestyrelsen har skrevet en forklaring på ressourceforløb i forhold til den principafgørelse som der er lavet. Du kan læse hele forklaringen her

Læs om beskæftigelsesministeriets, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekeruttering j.nr. 16/13278 vedr. Skrivelse om ressourceforløb

Hvem skal betale for behandling som kommune ønsker sat i gang:
Læs Ankestyrelsens medhold som der er lagt til baggrund for at borgeren fik medhold om betalt behandling
Læs Ankestyrelsens principafgørelse 218-11
Læs også om betalt transport til behandling mv. jf. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §82 og §83

Hvad er ressourceforløb?
Linket her er til Skrivelsen om ressourceforløb fra beskæftigelsesministeriet og her vil du finde mange gode oplysninger

En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet

Hvad er målet med ressourceforløb?
Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse

Hvem skal have ressourceforløb?
Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb

Hvem kan få tilkendt førtidspension?
Alle – uanset alder – kan fortsat få tilkendt førtidspension, hvis de under ingen omstændigheder kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det drejer sig om personer, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen

Ressourceforløb – hvad indeholder det?
I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Personer under 40 år kan få tilbudt flere ressourceforløb

Alle får en koordinerende sagsbehandler
I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sek-torer og lovgivningsområder

Hvor længe varer et forløb?
Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob

Ydelse i ressourceforløbet?
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau

Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp fx får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Modtagere af ressourceforløbsydelse har ret til ferie og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet

Rehabiliteringsteam:

Et rehabiliteringsteam i alle kommuner skal samarbejde på tværs af de forskellige offentlige myndigheder og sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte

Alle kommuner får fra 1. januar 2013 et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet skal sikre, at alle i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet

Hvem er i teamet?
Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
 • Sundhedsområdet
 • Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant)

Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet – en såkaldt sundhedskoordinator – som fx kan være en socialmediciner

Ressourceforløbsydelse:

Personer, der deltager i et ressourceforløb, modtager under hele forløbet ressourceforløbsydelse. Ydelsen er på niveau med kontanthjælpen, men er uafhængig af ægtefælles/samlevers indkomst og formue

Ressourceforløb og ydelsen under forløbet udspringer af reformen af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013

I ressourceforløbet, som varer et til fem år ad gangen, får den enkelte en individuel og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og tværfaglig indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang

Under ressourceforløbet modtager den enkelte ressourceforløbsydelse. Ydelsen er som udgangspunkt på kontanthjælpsniveau, men i modsætning til kontanthjælpen er ressourceforløbsydelsen ikke afhængig af hverken formue eller ægtefælles/samlevers indtægt

For personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, modtog sygedagpenge, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen på sygedagpengeniveau ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter er ressourceforløbsydelsen på kontanthjælpsniveau

Personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, er omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, fortsætter med at modtage en ydelse på sygedagpengeniveau indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Derefter modtager personen ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau

Også personer, der kommer fra ledighedsydelse og førtidspension, fortsætter med at modtage en ydelse på hidtidig sats

Ressourceforløb:

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet

Læs mere om rehabiliteringsteam

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder

Læs mere om den koordinerende sagsbehandler hos Cabi (nyt vindue)

Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb:

Under jobafklaringsforløb kan man få ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold

Ydelsen svarer til den ydelse, som gives til personer, der deltager i ressourceforløb

Egne indtægter medfører fradrag i ydelse. Lønindtægter fradrages efter en særlig fradragsordning. Det betyder, at ressourceforløbsydelsen fx ved lønindtægter nedsættes med 30 pct. af lønnen inklusiv pension op til en løn på 13.446 (2014) kr. før skat, og derefter med 55 pct. af lønnen

Fradragsreglen gælder alene for indtægter, der stammer fra arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Dette gælder dog ikke for personer, der er i et ansættelsesforhold med løn, når jobafklaringsforløbet påbegyndes. I denne situation sker der fradrag i ressourceforløbsydelsen for den fulde løn og – for personer ansat i fleksjob – for løn og fleksløntilskud

Andre indtægter medfører som hovedregel fradrag efter de regler, der gælder på kontanthjælpsområdet, det vil sige krone for krone. Nogle indtægter medfører dog ikke fradrag fx erstatning for tab af erhvervsevne, som udbetales efter lov om arbejdsskadesikring. De indtægter, der ikke medfører fradrag i ressourceforløbsydelsen, svarer er de samme indtægter, der ikke medfører fradrag i kontanthjælp

Se satser for ressourceforløbsydelse

Herudover gælder der bl.a. samme regler om sanktion ved manglende deltagelse i forløb m.v. som ved ressourceforløb

Til virksomheder

Som arbejdsgiver kan du få refusion for ressourceforløbsydelsen, hvis du har udbetalt løn under sygdom. Hvis du skal søge om refusion, skal du kontakte kommunen

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vejlede generelt om reglerne. Du kan finde praksis på området på Ankestyrelsens hjemmeside

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Du kan kontakte din kommune for at få vejledning om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Hvor kan du klage?

Det er kommunen, der træffer afgørelse om jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Du kan klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse