Aktindsigt

Hvem kan søge om aktindsigt:
Det kan alle når der er tale om ens egen sag eller i sager hvor en person er værge/partsrepræsentant

Hvad består aktindsigt af:
Aktindsigt vil sige du kan få kopi af dokumenter som offentlige myndigheder ligger inde med

Her er der tale om:

 • Notater
 • Dokumenter kommunikation mellem borger og kommune
 • Referater og indkaldelse vedr. møder afholdt med borger
 • Indhentede lægelige papirer
 • Job eller lign. som borgeren har deltaget

Rettighed
Husk at du altid har ret til at få alle sagens akter og det vil sige også notater

Hvornår er det vigtigt at indhente aktindsigt
Det er meget vigtigt at du sætter dig ordentligt ind i sagen før myndigheden træffer en afgørelse
Det er vigtigt løbende at holde dig orienteret med hvad der ligger af akter i din sag
Det kan være en stor fordel at indhente akter før du afgiver din partshøring eller skal klage over en afgørelse

Tid for gennemlæsning af sagsakter
Du og/eller din partsrepræsentant skal have tid til at sætte jer ind i sagsakterne

Når du har indsendt din ansøgning om aktindsigt pga. en verserende sag, så kan sagen standses og der må ikke træffes afgørelse indtil borgeren er blevet bekendt med dokumenterne. Dog må udsættelse for lovbestemt frist for sagens afgørelse, men læs mere i forvaltningsloven § 9 b

Søge aktindsigt

 • Du kan søge aktindsigt i en enkelt sag sådan her
 • Du kan søge fuld aktindsigt i alle dine sager over en bestemt årrække sådan her

Love og paragraffer vedr. aktindsigt

 • Du har som borger ret til at søge om aktindsigt ifølge lov om offentlighed i forvaltningen § 7 og forvaltningsloven § 9

Når en myndighed modtager din ansøgning om aktindsigt
Myndigheden skal snarest afgøre om din ansøgning kan imødekommes

Svarfrist for aktindsigt
En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage jf. forvaltningsloven § 36

Hvis svarfristen for aktindsigt ikke kan overholdes
Skal myndigheden inden 7 arbejdsdage sende en underretning til borgeren om hvornår borgeren kan forvente at modtage akterne jf. Forvaltningsloven § 36, stk. 2

Hvilke dokumenter kan du få udleveret;
Når du ansøger om fuld aktindsigt bør du påpege nedenstående skal medfølg

 •  Alle dokumenter vedrører sagen
 • Journaler
 • Registre
 • Journalliste over sagens dokumenter
 • Notater fra telefonsamtaler
 • Notater fra mails

Du kan også bede om at få aktindsigt ved at bede om alt som kommunen ligger inde med under dit cpr.nr., men alligevel skal du være specifik vedr. dokumenter osv. for at du får alt fra alle afdelinger. Det er et større arbejde at indhente, da kommunen som regel kun sender dig det som ligger vedr. din sag her og nu

Alt det du kan få er alt sammen dokumenter og notater som ligger tilgængeligt for dig. Derimod kan du ikke få interne dokumenter som kun har været brugt internt i myndigheden med mindre at disse dokumenter har været fremlagt på et møde eller været afgivet til udenforstående

Det er meget vigtigt at du søger aktindsigt på den rigtige måde. Du kan benyttes vores brev for at søge aktindsigt, hvor der står præcis, hvad du søger, så du får det hele med

I det daglige er det også vigtigt du beder om fx. referater mv., men også kaldt for et notat af mødet

Lov om offentlighed i forvaltningen
Forvaltningsloven

Vi tager forbehold for fejl