Ressourceforløb – hvad indeholder det?

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs

Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

I ressourceforløbet har alle ret til en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder

Hvor længe varer et forløb?
I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gangRessourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob

Ydelse i ressourceforløbet?
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse som hedder ressourceforløbsydelse.

Personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, er omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, fortsætter med at modtage en ydelse på sygedagpengeniveau indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Derefter modtager personen ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Hvis ens tidligere ydelse har været kontanthjælp vil ressourceforløbsydelsen være på kontanthjælpsnivcau.

For personer, der kommer fra ledighedsydelse og førtidspension, fortsætter med at modtage en ydelse på hidtidig sats

Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp fx får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats

Hvem skal betale for transport som kommune ønsker sat i gang:
Lov om aktiv beskæftgelsesindsats § 82 og § 83

Rettigheder under ressourceforløbsydelse:

Modtagere af ressourceforløbsydelse har ret til ferie og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet

Når du er på ressourceforløbsydelse, så er denne uafhængig af din formue og af din ægtefælles/samlevers indkomst og formue. Dog vil dine indtægter have indflydelse på din ressourceforløbsydelse

Har du været igennem dit første ressourceforløb:
Læs ankestyrelsens artikel, som forklare en hel del om ressourceforløb både for folk under og over 40 år

Sikre tilpasning i virksomheder (skånehensyn):

Er en borger utryg om borgerens helbred i et ressourceforløb vedr. om hensynet til dennes skånehensyn er taget hensyn nok til, så har borgeren ret til en samtale med regionale sundhedskoordinator. På mødet vil der foruden sundhedskoordinatoren være din sagsbehandler og virksomhedskonsulent

Efter mødet med sundhedskoordinator rådgiver denne kommunen. Kommunen tager herefter stilling til om de vil fastholde eller tilpasse det tilbud kommunen gav dig. Det kan forårsage at du bliver tilbudt et helt andet tilbud

Din ret til samtale med sundhedskoordinator er foreløbigt et forsøg fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019. Retten gælder både inden tilbuddet skal gå i gang og undervejs, hvis du bliver bekymret for, at dit helbred kan blive forværret

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse meget mere

Har du ret til at sige nej til lægebehandling:
Som udgangspunkt skal du bidrage til din egen helbredelse også lægeordineret behandling. Der kører en forsøgsordning indtil den 30. juni 2019, der gør at du kan sige nej til lægebehandling. Det gælder hvis du ikke føler dig tryg ved behandlingen eller ikke ønsker denne. Når du afviser en lægebehandling, vil kommunen bede regionens sundhedskoordinator om en udtalelse og evt. anbefaling til en anden lægebehandling. Hvis du siger nej til selve henvisningen til sundhedskoordinatoren, så kan det får betydning for din sag om ressourceforløbsydelse.
Hvis sundhedskoordinator har forslag til anden lægebehandling, som du heller ikke ønsker, kan du også afvise den mulighed, uden at det får konsekvenser for din ressourceforløbsydelse

På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan du læse mere

Hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i tilbud:

Du kan få tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i tilbud. Det kan være tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning. Læs mere under § 76 og § 77 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats siger
§ 68a, stk. 9 For personer over 40 år gælder stk. 1-7 tilsvarende. Hvis personen ønsker det, kan kommunen tilbyde mere end ét ressourceforløb. Der kan alene gives ressourceforløb frem til det tidspunkt, hvor personen når folkepensionsalderen.

 • Det vil dermed sige du ikke har pligt til at deltage i andet end et ressourceforløb. Dog skal §68a, stk 1-7 være opfyldt. Det fremgår af ankestyrelsens principafgørelser som der linkes til længere nede

§ 68a, stk. 1-7 er for personer under 40 år kan deltage i flere ressourceforløb af en varighed på mindst 1 år og max. 5 år. Hvis du skulle fylde 40 år i en ressourceforløbsperiode, så skal denne periode færdig gøres, men hvor du ikke har pligt til at modtage flere ressourceforløb, da du vil overgå til § 68a, stk. 9

Ankestyrelsens principafgørelser vedr. ressourceforløb

Beskæftigelsesministeriet:

Skrivelsen om ressourceforløb fra beskæftigelsesministeriet, hvor du kan finde gode oplysninger

Finder du ikke de oplysninger du søger er du altid velkommen til at kontakte os, vi svare på alle henvendelser vi modtager og vi har tavshedspligt, så du kan trygt skrive til os

Eller skriv til e-mail:  boo@behandlosordentligt.dk