Afgørelser

Hvornår træffes der afgørelser

En afgørelse er en beslutning på et spørgsmål du har stillet din kommune på fx. vedr. ret til en ydelse eller bevilling og som kan begrundes med henvisning til gældende love og regler

  • om borgeren har ret til eller ikke ret til at få en ydelse
  • om borgeren har ret til eller ikke til en bevilling
  • når der sker ændringer i allerede tildelte ydelser eller bevillinger
  • når der stoppes for allerede tildelte ydelser eller bevillinger
Partshøring inden der træffes afgørelse

Inden kommunen træffer en afgørelse skal kommunen sørge for at overholde kravene i forvaltningsloven
Det betyder blandt andet, at kommunen skal partshøre borgeren, inden den træffer sin afgørelse, og at kommunen skal begrunde afgørelsen

Forvaltningsloven § 19, 20 og 21

Skriftlig eller mundtlig afgørelse
En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse samt en klagevejledning med påskrevet klagefrist

En afgørelse må kun gives, når en borger får fuldt ud medhold, men borgeren kan altid forlange at få afgørelsen skriftlig

Begrundelsen skal gives samtidig med, at afgørelsen meddeles uanset om den er mundtlig eller skriftlig

Ønsker du ikke en skriftlig afgørelse, så mister du også dokumentation for hvad afgørelsen indeholder

Det anbefales altid man beder om en skriftlig afgørelse

Begrundelse
Begrundelsen skal altid gives samtidig med afgørelsen, når den afgives skriftlig

Ved mundtlige afgørelser er det borgeren som skal fremsætte en skriftlig begæring over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen med ønske om at få en skriftlig begrundelse

Begæringen skal være besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed. Kan myndigheden ikke besvare inden for de 14 dage, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

Hvornår der skal gives en begrundelse og hvad den skal indeholde står i forvaltningslovens §22

Klagefrist på afgørelsen

Klagefristen skal være påskrevet enhver skriftlig afgørelse

Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom

Lovgivning, ombudsmanden og ankestyrelsen
Forvaltningsloven

Ombudsmanden

Ankestyrelsens vejledning om afgørelsesbegrebet(2021)

Forvaltningsloven vedr. begrundelse

Forvaltningsloven vedr. klagevejledning

Forvaltningsloven vedr. partshøring §§§ 19, 20 og 21

Ansvarsfraskrivelse